YONCA EVCİMİK YİNE HANDE YENER’E LAF ATTI!..

Han­de Ye­ne­r’­le ‘Ça­lın­tı ese­r’ po­le­mi­ği se­be­biy­le mah­ke­me­lik olan Yon­ca Ev­ci­mik, çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Bugün'de yer alan habere göre ok­la­rı­nı yi­ne Hande Ye­ne­r’­e yö­nel­ten Yonca Evcimik, “Bi­zim za­ma­nı­mız­da ger­çek pa­pa­raz­zi­ler var­dı. Bi­zi gö­rün­me­den çe­ker­ler­di.

Şim­di­ki şar­kı­cı­lar ha­ber­le­ri ken­di­le­ri üretip servis ediyor. Ba­sın­da yer al­mak al­büm sa­tış­la­rı­nı et­ki­le­mez, sa­de­ce gün­dem­de kal­ma­yı sağ­la­r” di­ye ko­nuş­tu.