ÜNLÜ ŞARKICI ATİYE’NİN ÖYLE BİR TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI Kİ!..

Ka­dın­la­rın ayak­ka­bı za­fi­ye­ti pop dün­ya­sın­da da ay­rı bir re­ka­be­te yol aç­tı. Aj­da Pek­ka­n’­dan son­ra ün­lü şar­kı­cı Ati­ye de tek tut­ku­su­nun ayak­ka­bı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Evin­de­ki gi­yin­me oda­sın­da bü­yük bir do­la­bı ayak­ka­bı­la­rı­na ayır­dı­ğı­nı söy­le­yen Ati­ye, “İ­yi bir ko­lek­si­yo­num var di­ye­bi­li­rim. 100 çift­ten bi­raz faz­la.
Da­ha çok ra­hat ayak­ka­bı­la­rı ter­cih edi­yo­rum. Tek ta­kın­tım bu­” de­di. Ün­lü şar­kı­cı­nın do­la­bın­da fi­yat­la­rı 800 ile 3 bin li­ra
ara­sın­da de­ği­şen, top­lam­da  200 bin li­ra de­ğe­rin­de ayak­ka­bı­sı
ol­du­ğu öğ­re­nil­di.