TÜRKAN ŞORAY VE KIZI YAĞMUR ÜNAL’I HEYECANLANDIRAN PROJE!..

Tür­kan Şo­ra­y’­ın kı­zı Yağ­mur Ünal so­nun­da oyun­cu olu­yor. İki yıl ön­ce bir ya­pım şir­ke­ti ku­ran an­cak is­te­di­ği ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ma­yan Ünal, ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ka­rar ver­di.

Ge­çen yıl oyun­cu­luk ders­le­ri alan Yağ­mur, ilk de­ne­yi­mi­ni an­ne­si Tür­kan Şo­ra­y’­la bir­lik­te ya­şa­ya­cak. Ünal, Tür­kan Şo­ra­y’­ın hem yö­net­men­li­ği­ni hem baş­ro­lü­nü üst­len­di­ği film­de ilk kez ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

Şo­ray ön­ce­ki gün kı­zıy­la bir­lik­te fil­min çe­kim­le­ri­nin ya­pı­la­ca­ğı Muğ­la­’nın Men­te­şe il­çe­si­ne gi­tti. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ni­kah­la­rı­nı kıy­dır­mak için be­le­di­ye­ye ge­len bir çif­tin ri­ca­sı­nı da kır­ma­yan ün­lü oyun­cu, ni­kah şa­hit­li­ği yap­tı.