TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN YENİ SAÇ MODELİ İSPANYOL BASININDA!..

Takip Et:

Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre uzun ve gür saç­la­rı­nı kı­sa­cık kes­ti­ren Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n’­ün ye­ni ima­jı İs­pan­yol der­gi­si Las Ul­ti­mas No­ti­ci­as’­a iki say­fa ha­ber ol­du.

SAÇ­LA­RI­NI BA­ĞIŞ­LA­DI

Bü­yü­küs­tü­n’­ün saç ke­si­mi­ni ‘ra­di­ka­l’ bir ka­rar ola­rak yan­sı­tan der­gi, ün­lü yıl­dı­zın es­ki fo­toğ­raf­la­rı­nı da ya­yın­lan­dı.

Ün­lü oyun­cu ver­di­ği şa­şır­tı­cı ka­rar hak­kın­da şöy­le ko­nuş­tu: "Bu de­ği­şik­li­ği sa­de­ce ken­dim için yap­tım. Saç­la­rı­mı da kan­ser­li ço­cuk­lar için ça­lı­şan bir vak­fa ba­ğış­la­dım.”

Bü­yüküs­tün, ye­ni saç mo­de­liy­le ilk poz­la­rı­nı ön­ce­ki gün Ka­dı­köy'de bu­luş­tu­ğu fo­toğ­raf­çı Muh­sin Ak­gün'e ver­di.