TUBA BÜYÜKÜSTÜN’LE AYÇA AYŞİN TURAN’IN ŞAŞIRTAN FOBİSİ!..

Ekranlarda ve sinemada oyunculuklarıyla devleşen Tuba Büyüküstün ve Ayça Ayşin Turan’ın ilginç bir fobisi ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu da kameralardan korkuyor.

Film ve di­zi set­le­rin­de he­men her gün ka­me­ra önün­de ser­gi­le­dik­le­ri oyun­cu­luk­la­rıy­la bü­yük be­ğe­ni ka­za­nan Tu­ba Bü­yü­küs­tün ve Ay­ça Ay­şin Tu­ran özel ha­yat­la­rın­da ka­me­ra gör­dük­le­rin­de ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

HEYECANLANIYORUM

Dün­ya­ca ün­lü mo­del Mi­ran­da Ker­r’­e ben­ze­ti­len genç oyun­cu Ay­şin Tu­ran şöy­le ko­nuş­tu: “Set­te­ki ka­me­ra­la­rın önün­de de­ğil de rö­por­taj ya­par­ken ya da dı­şar­da be­ni çek­tik­le­rin­de he­ye­can­la­nı­yo­rum. Ka­me­ra­yı gö­rün­ce tav­şan gi­bi ka­lı­yo­rum. Ken­di­mi ek­ran­da iz­ler­ken de çok utanıyorum.”

KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM

Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n’­ün de ka­me­ra fo­bi­si bu­lu­nu­yor. Bir dö­nem fo­to­mo­del­lik yap­ma­sı­na rağ­men ne­re­de ob­jek­tif­ görse ar­ka­sı­nı dö­nen ün­lü oyun­cu, “Set­te böy­le bir prob­le­mim yok. Ama ar­ka­daş­la­rım­la ve­ya ai­lem­le bir­lik­tey­ken bi­ri eli­ne ka­me­ra al­sa ken­di­mi çok kö­tü his­se­di­yo­ru­m” de­di.

Bugün