TUBA BÜYÜKÜSTÜN’LE AYÇA AYŞİN TURAN’IN ŞAŞIRTAN FOBİSİ!..

0

Ekranlarda ve sinemada oyunculuklarıyla devleşen Tuba Büyüküstün ve Ayça Ayşin Turan’ın ilginç bir fobisi ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu da kameralardan korkuyor.

Film ve di­zi set­le­rin­de he­men her gün ka­me­ra önün­de ser­gi­le­dik­le­ri oyun­cu­luk­la­rıy­la bü­yük be­ğe­ni ka­za­nan Tu­ba Bü­yü­küs­tün ve Ay­ça Ay­şin Tu­ran özel ha­yat­la­rın­da ka­me­ra gör­dük­le­rin­de ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

HEYECANLANIYORUM

Dün­ya­ca ün­lü mo­del Mi­ran­da Ker­r’­e ben­ze­ti­len genç oyun­cu Ay­şin Tu­ran şöy­le ko­nuş­tu: “Set­te­ki ka­me­ra­la­rın önün­de de­ğil de rö­por­taj ya­par­ken ya da dı­şar­da be­ni çek­tik­le­rin­de he­ye­can­la­nı­yo­rum. Ka­me­ra­yı gö­rün­ce tav­şan gi­bi ka­lı­yo­rum. Ken­di­mi ek­ran­da iz­ler­ken de çok utanıyorum.”

KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM

Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n’­ün de ka­me­ra fo­bi­si bu­lu­nu­yor. Bir dö­nem fo­to­mo­del­lik yap­ma­sı­na rağ­men ne­re­de ob­jek­tif­ görse ar­ka­sı­nı dö­nen ün­lü oyun­cu, “Set­te böy­le bir prob­le­mim yok. Ama ar­ka­daş­la­rım­la ve­ya ai­lem­le bir­lik­tey­ken bi­ri eli­ne ka­me­ra al­sa ken­di­mi çok kö­tü his­se­di­yo­ru­m” de­di.

Bugün