MUSTAFA CECELİ SAHNEDE NEDEN YUHALANDI?

Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli, Ki­ba­ri­ye ile git­tik­le­ri İs­viç­re­’de sah­ne alan Ce­ce­li, şar­kı­la­rı­nı play­back söy­le­yin­ce yu­ha­lan­dı. Bugün'de yer alan iddiaya göre; haberine göre ün­lü sa­nat­çı­la­rın as­tro­no­mik ra­kam­lar­la sah­ne al­dık­la­rı me­kan­lar­da play­back yap­ma­sı din­le­yi­ci­le­ri çi­le­den çı­kar­ma­ya baş­la­dı.

Kon­ser­le­rin­de play­back oku­yan De­met Aka­lın ve Han­de Ye­ner’­e sık sık ge­len eleş­ti­ri­le­rin ar­dın­dan Mus­ta­fa Ce­ce­li, se­yir­ci­sin­den sert tep­ki al­dı.

Ki­ba­ri­ye ile git­tik­le­ri İs­viç­re­’de sah­ne alan Ce­ce­li, şar­kı­la­rı­nı play­back söy­le­yin­ce yu­ha­lan­dı. Sa­nat­çı kendisini afiş­ler­de kon­se­rin play­back ola­ca­ğı­nın yazdığını söy­le­ye­rek sa­vun­du.

Mus­ta­fa Ce­ce­li­’nin ar­dın­dan sah­ne­ye çı­kan Ki­ba­ri­ye, half play­back ya­pa­rak tep­ki­le­ri yu­mu­şat­tı.