HERKES ONLARIN, ONLAR KİMLERİN PEŞİNDE?

0

AHU YAĞTU: "KATE BOSWORTH’U TAKİP EDİYORUM"

Benim tarzım için, kimileri cool, donuk bazıları da babaanne gibi diyor. Sonuçta bu benim hayat tarzım. Ben vintage tutkunuyum, bu şekilde giyinmeyi seviyorum. Ünlü oyuncu Kate Bosworth stilini beğendiğim ve takip ettiğim isimler arasında.

SİNEM KOBAL: "BENİM İÇİN KATE MOSS 1 NUMARA"

Gi­yim tar­zı­mı sa­de ama şık di­ye özet­le­ye­bi­li­rim. “Mo­da o ka­dar sı­kı­cı­dır ki, her yıl de­ği­şi­r” de­miş­ler. Bu sö­zü hem çok se­ve­rim hem de ina­nı­rım. Dün­ya­da ta­kip et­ti­ğim ki­şi­ler ara­sın­da Ka­te Moss 1 nu­ma­ra­da.

EBRU DESTAN: "STİL İKONUM CATE BLANCHETT"

Ben mo­da­yı ta­kip eden, har­fi har­fi­ne uy­gu­la­yan bi­ri de­ği­lim. Da­ha çok ken­di­me ya­kış­tır­dı­ğım şey­le­ri alı­yo­rum. Renk ka­rış­tır­ma­yı sev­mem. Sa­de ve ken­di­me has bir sti­lim var. Ca­te Blanc­het­t’­in tar­zı­nı se­vi­yo­rum.

HANDE ATAİZİ: "RUH HALİM TARZIMI BELİRLER"

Ken­di tar­zım için öz­gün di­ye­bi­li­rim. İçim­den gel­di­ği gi­bi gi­yi­ni­rim. Ruh ha­lim tar­zı­mı çok et­ki­ler. Sti­li­ni en be­ğen­di­ğim ün­lü ise Ka­te Moss.

 

BETÜL DEMİR: MODAYI TAKİP ETMEK YANLIŞ

Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre trend­le­rin de­ğil de ken­di sti­li­min pe­şin­de koş­ma­yı se­vi­yo­rum. Mo­da­yı ta­kip et­mek yan­lış ama stil sa­hi­bi ol­mak doğ­ru. Vic­to­ri­a Beck­ha­m’­ın tar­zı­nı çok be­ğe­ni­yo­rum.