HAZAL KAYA, EZGİ MOLA VE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’DEN ‘İDEAL EŞ’ TANIMI!..

Takip Et:

Ekranların ve sinemanın ünlü ve bekar kadınları, evleneceği erkekte aradıkları özellikleri açıkladı. Hazal Kaya, Ezgi Mola ve Özge Özpirinçci evlilik yolunda emin adımlarla yürümek istedikleri ‘İdeal Koca’yı tarif ettiler.

 

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: "BÜYÜRKEN EN AZ BİR HAYVAN BESLEMELİ"

Bugün'de yer alan habere göre Öz­ge Öz­pi­rinç­ci ev­le­ne­ce­ği erk­ekte ara­dı­ğı özel­lik­le­ri şöy­le sı­ra­la­dı: “Sa­na ak­se­su­ar mu­ame­le­si yap­maz. Se­ni ön­ce in­san son­ra ka­dın ola­rak gö­rür. Bü­yür­ken en az bir hay­van bes­le­miş­tir. Bir can­lı­nın so­rum­lu­lu­ğu­nu al­ma­yı bi­lir ki, bu da onun iyi bir ba­ba ola­ca­ğı­nı gös­ter­ge­si­dir. Ken­di se­si­ne aşık de­ğil­dir. Ko­nuş­ma­yı bil­di­ği gi­bi din­le­me­yi de bi­lir.”

HAZAL KAYA: "SAMİMİ OLSUN CANIMI YESİN"

Ku­sur­lu ki­şi­le­ri çe­ki­ci bul­du­ğu­nu söy­le­yen Ha­zal Ka­ya, “Sü­rek­li gü­lenlerden ra­hat­sız olu­rum. Hiç o ka­dar so­run­suz bir dün­ya­da ya­şa­mı­yo­ruz. Şi­rin­lik mus­ka­sı ki­şi­le­ri sa­mi­mi­yet­siz bu­lu­yo­rum. Kar­şım­da­ki in­san sa­mi­mi ol­sun ca­nı­mı ye­si­n” de­di.

EZGİ MOLA: "KAFA DENGİ BİRİ OLSUN"

Ezgi Mola’nın hayatına sokacağı erkeği seçerken aklındaki kriter onun kafa dengi olması.

Ünlü oyuncu statü ve paradan önce karşılıklı anlaşmayı tercih ediyor.