FLAŞ!.. GÖKBEN ‘AJDA BANA ZULMETTİ’ DEDİ, ORTALIK KARIŞTI!..

Takip Et:

Gökben, “Beni tehdit etti. Her gün arayıp ağıza alınmayacak küfürler savuruyordu. Bunlar yüzünden mesleği bıraktım” dedi.

Aj­da Pek­ka­n’­ın fan­la­rı yıl­lar ön­ce ya­pı­lan bir ha­be­ri sos­yal med­ya­da ya­yın­la­ya­rak, sü­pers­tar ile  Gök­ben ara­sın­da ya­şa­nan kıs­kanç­lık kav­ga­sı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­dı.

'Sa­rı­şın­lar sa­va­şı' baş­lık­lı ha­ber­de; Aj­da Pek­ka­n’­ın git­ti­ği bir ku­lüp­te Gök­be­n’­in res­mi­ni yer­den ye­re vur­du­ğu id­di­a edi­li­yor­du.  Bu ko­nu hak­kın­da yıl­lar son­ra ko­nu­şan Gök­ben, ya­şa­nan­ları anlattı. Aj­da Pek­ka­n’­ı as­la af­fet­me­ye­ce­ği­ni belirten Gök­ben, “Aj­da be­ni çok ta­ciz et­ti.  Her ge­ce çık­tı­ğım me­ka­nı dol­du­ru­yor­dum.  Be­ni din­le­me­ye gel­di­ğin­de gü­zel­li­ği­mi gö­rün­ce ödü pat­la­dı.

Çı­kış­ta ba­na omuz attı. Teh­dit et­ti. Bu­nun­la da ye­tin­me­di. Be­ni her gün ara­yıp kü­für­ler edi­yor­du. Kıs­kanç­lık­tan afiş­ler­de­ki re­sim­le­ri­min göz­le­ri­ni oyu­yor­mu­ş” de­di.

Mes­le­ği­ni ken­di­si­ne ya­pı­lan­lar­dan do­la­yı bı­rak­tı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gök­ben, “Bun­la­rın yap­ma­dı­ğı ah­lak­sız­lık yok ama şim­di hep­si lady ol­du­” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ün­lü sa­nat­çı, sa­nat dün­ya­sın­da  dost­lu­ğun ol­ma­dı­ğı­nı da vur­gu­la­dı.

Şimdiki şarkıcıların playback konserlerle insanları uyuttuklarını belirten ünlü sanatçı, “Demet Akalın işten işe koşuyor. Bunlar teknolojik sanatçılar. Playback yaparak para kazanıyorlar. Biz bu mesleği erken yapmışız. Şimdi olsaydım yıkar geçerdim” diyerek yeni bir polemiğin fitilini de ateşledi. (Bugün)