EVLİLİK İÇİN GÜN SAYAN HATİCE ŞENDİL’DEN EVLİLİK ÖNCESİ KARAR!..

Takip Et:

4 yıl ön­ce ‘Ba­ba­lar ve Oğul­la­rı­’ isim­li di­zi­nin se­tin­de ta­nı­şan Ha­ti­ce Şen­dil ve Bu­rak Sağ­ya­şar, 29 Ma­yı­s’­ta dün­ya evi­ne gi­ri­yor. 2 ay ön­ce ni­şan yü­zük­le­ri Ha­lit Er­genç ta­ra­fın­dan ta­kı­lan çift, şu sı­ra­lar ol­duk­ça yo­ğun gün­ler ge­çi­ri­yor. Öz­can De­ni­z’­le Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gün di­zi­sin­de baş­rol oy­na­yan Ha­ti­ce Şen­dil ise ge­lin­li­ği­nin için­de mü­kem­mel gö­rü­ne­bil­mek için form tu­tu­yor.

VERDİĞİ KİLOLARI GERİ ALDI

Se­zon ba­şın­da can­lan­dır­dı­ğı Elif ka­rak­te­ri için 10 ki­lo ve­ren Şen­dil, rol ge­re­ği ha­mi­le kal­dı­ğı için ver­di­ği ki­lo­la­rı ge­ri al­dı. Bu kez Elif için de­ğil ken­di için fit gö­rün­mek is­te­yen oyun­cu, set­ten va­kit bul­duk­ça at bi­ni­yor ve cross fit ya­pı­yor. Se­tin yo­ğun tem­po­sun­dan do­la­yı atın­dan da ay­rı kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Şen­dil, “Den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Öğün­le­rim­de pro­te­in ağır­lık­lı be­sin­le­ri ter­cih edi­yo­rum. Tü­ket­ti­ğim be­sin­le­ri mev­si­min­de ye­me­ye özen gös­te­ri­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

YAZIN ÇİLEK, KIŞIN NAR

Pürüzsüz cildiyle de dikkat çeken Şendil’in bu konudaki sırrı ise nar ve çilek…

Güzel oyuncu cildi için kışın nar yazın da çilek tükettiğini söyledi.