EBRU ŞALLI’NIN ‘SEMİZOTU’ DİYETİ!..

Eb­ru Şal­lı, gün­de iki sa­at spor ya­pa­rak ve 250 gram çiğ se­mi­zo­tu yi­ye­rek zin­de kal­dı­ğı­nı söy­le­di.

Se­mi­zo­tu­nun do­ğal an­ti­ok­si­dan ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü man­ken, “Bir­çok fay­da­sı­nı gö­rü­yo­rum. Cil­dim de bu sa­ye­de ko­ru­nup pü­rüz­süz ka­lı­yo­r” de­di.