DÜNYA GÜZELİMİZ AZRA AKIN SONUNDA EKRANA DÖNÜYOR!..

Ha­lil Se­za­i’­in ‘Çi­le­k’ fil­min­de yer al­dık­tan son­ra uzun sü­re­dir hiç­bir pro­je­de yer al­ma­yan Az­ra Akın, ye­ni­den ek­ran­la­ra dö­ne­ce­ği­ni açık­la­dı.

Ya­kın­da çok ko­nu­şu­la­cak bir di­zi­de rol ala­ca­ğı­nı be­lir­ten tes­cil­li gü­zel, “Se­nar­yo ve cast ha­zır. An­cak ki­min­le bir­lik­te rol ala­ca­ğı­mı şim­di­lik açık­la­ya­ma­m” de­di.