DERYA BAYKAL: KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM!..

Der­ya Bay­kal, kız­la­rı Der­ya ve Fer­han Şen­so­y’­un ka­le­me alıp sah­ne­le­dik­le­ri ‘Pe­ra­’da­ki Ha­ya­le­t’ ad­lı mü­zi­kal oyun­un beğeni görmesinden do­la­yı gu­rur duy­du­ğu­nu söy­le­di.

Bu ba­şa­rı­da ne ken­di­si­nin ne de ba­ba­la­rı  Fer­han Şen­so­y’­un hiç­bir kat­kı­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Bay­kal, “Ba­ba­la­rı sa­de­ce ti­yat­ro­yu ver­di. A’­dan Z’­ye her şe­yi ken­di­le­ri yap­tı. Bir­çok ün­lü isim de mü­zi­kal ya­pı­yor ama bi­zim kız­lar on­la­ra gö­re ün­süz. Bu­na rağ­men çok iyi gi­di­yor­lar. Şim­di iki­si de şan der­si alı­yor” dedi.