CEYDA DÜVENCİ’DEN KENAN İMİRZALIOĞLU’NA BÜYÜK REST!..

İNŞALLAH SÖZÜNDE DURUR

Di­zi sü­re­le­rin­den şi­ka­yet­çi olan Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­’nun di­zi­le­re ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­ma­sı­nı olum­lu bul­du­ğu­nu be­lir­ten Ceyda Dü­ven­ci, ünşü akörü kızdıracak açıklamalar yaptı;

 

“İn­şal­lah sö­zün­de du­rur. Ben şu­ an böy­le bü­yük laf­lar ede­cek bir ha­yat stan­dar­dın­da de­ği­lim. Ev­la­dım­la bir ha­yat pla­nım var. Bu an­lam­da ça­lış­ma­ya de­vam et­mek zo­run­da­yım. Sek­tör­de­ki önem­li oyun­cu­la­rın bu rest­le­ri çek­me­sini çok önem­li bu­lu­yo­ru­m” dedi.