Magazin

ÇAĞLA ŞIKEL, ÖZGE ULUSOY VE SİNEM ÖZTÜRK’ÜN ORTAK YANI!..

 Kıyafet tasarımlarıyla beğeni toplayan ünlü isimler, değme modacılara taş çıkartıyor…

 


Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre ce­mi­yet ha­ya­tı­nın ta­nın­mış si­ma­la­rı gi­bi ek­ran­la­rın ün­lü isim­le­ri de son yıl­lar­da mo­da­ya uyup ta­sa­rım­cı­lı­ğa el at­tı. Ka­me­ra önün­de­ki id­di­ala­rı­nı bu ko­nu­da da sür­dü­ren ün­lü­ler, ta­sa­rım­la­rıy­la öy­le­si­ne be­ğe­nil­di­ler ki; önü­müz­de­ki gün­ler­de mo­da dün­ya­sı­na yön ve­rir­ler­se şa­şır­ma­yın.

İş­te ta­sa­rım­la­rıy­la dik­kat çe­ken­le­r…

ÇAĞLA ŞIKEL

Ta­sa­rım­cı ün­lü­ler ker­va­nı­na ka­tı­lan son isim Çağ­la Şıkel ol­du. Bir in­ter­net si­te­si için gün­lük ve ge­ce el­bi­se­le­ri ta­sar­la­yan Şı­kel, bu işi çok sev­di­ği­ni ta­sa­rım­la­rı­nın de­va­mı­nın ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

ÖZGE ULUSOY

Çağ­la Şı­kel gi­bi oyun­cu­luk ve su­nu­cu­luk ya­pan Öz­ge Ulu­soy da bir sü­re­dir ta­sar­la­dı­ğı kı­ya­fet­ler­le adın­dan söz et­tir­me­ye baş­la­dı. Ulu­soy, son ola­rak ün­lü bir ma­ğa­za­lar zin­ci­ri için ko­lek­si­yon ha­zır­la­dı. Kı­ya­fet­le­ri çok be­ğe­ni­len ün­lü oyun­cu, ye­ni bir ko­lek­si­yon ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

HANDE ATAİZİ

Ta­sa­rım­cı­lık se­rü­ve­ni­ne ön­ce ayak­ka­bı ya­pa­rak baş­la­yan Han­de Ata­izi, şu ara­lar si­yah el­bi­se ko­lek­si­yo­nu ile dik­kat çe­ki­yor. Ün­lü oyun­cu­nun kı­ya­fet­le­ri­ne iş ka­dın­la­rı bü­yük rağ­bet gös­te­ri­yor.

SİNEM ÖZTÜRK

Oyun­cu Si­nem Öz­türk de teks­til işi­ne el atan isim­ler­den. Ta­sar­la­dı­ğı kı­ya­fet­le­ri ken­di mar­ka­sı adı al­tın­da çı­kar­ma­ya ha­zır­la­nan Öz­türk, di­zi­ler­den uzak kal­dı­ğı bu dö­nem­de bu işe ağır­lık ve­ri­yor.

İlgili Haberler

Başa dön tuşu