BURÇİN TERZİOĞLU NEDEN UTANDI?

Poyraz Karayel dizisinin yıldızı Bur­çin Ter­zi­oğ­lu, Be­bek sa­hi­lin­de çık­tı­ğı yü­rü­yüş­le­rin­den bi­rin­de ob­jek­tif­le­re takıldı.

Ga­ze­te­ci­le­rin rö­por­taj is­te­ği­ni kır­ma­yan ün­lü oyun­cu, “Böy­le ulu­or­ta mı ko­nu­şa­ca­ğız? Ben in­san­la­rın için­de ko­nuşma­ya uta­nı­rım. Ge­lin şöy­le ten­ha­ya ge­çe­li­m” de­di.

Ter­zi­oğ­lu bu dav­ra­nı­şıy­la gös­te­riş­ten ne ka­dar uzak ol­du­ğu­nu gös­ter­di. (Bugün)