ANNE ADAYI ECE ERKEN TİCARETE ATILDI!..

0

Üç haf­ta son­ra oğ­lu­nu ku­ca­ğı­na al­ma­yı bek­le­yen Ece Er­ken, iş ha­ya­tı­na atıl­dı.

Bir in­ter­net alış­ve­riş si­te­si­ne or­tak olan ün­lü su­nu­cu, “Bu­gü­ne ka­dar kar­şı­nı­za hep baş­ka fir­ma­la­rın lans­man­la­rın­da çık­tım. Bu­gün iş ka­dı­nı ola­rak bu­ra­da­yım. Di­ğer sa­nat­çı ar­ka­daş­la­rım in­şa­ata ve  ya­pım­cı­lı­ğa el atar­ken ben do­ğa­cak olan oğ­lum Ey­me­n’­in şan­sı­na ge­li­şen in­ter­ne­te ya­tı­rım yap­tı­m” de­di.