Magazin

ÜNLÜ KADINLARIN ORTAK HEDEFİ!…

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre dört ünlü ismin de hikâye ve senaryo hazırlıklarında oldukları öğrenildi.


EKİN TÜRKMEN

Korku filmi çekecek

Se­nar­yo kurs­la­rı­na ka­tıl­mak için ABD’ye gi­den Ekin Türk­men; dön­dü­ğün­de ken­di fil­mi­ni çek­mek için plan­lar yap­ma­ya baş­la­dı. Si­ne­ma­da fark­lı bir tü­rü se­çen Türk­men, kor­ku fil­mi se­nar­yo­su üze­rin­de ça­lı­şı­yor. Se­nar­yo­su­na çok gü­ve­nen Türk­men, pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­mek için bir ya­pım­cı arı­yor.

NURGÜL YEŞİLÇAY

Yapımcı arıyor

Sinema aşığı olan Nurgül Yeşilçay, kamera arkasına da oldukça hakim. Bir arkadaşıyla birlikte iki senaryo kaleme alan Yeşilçay, hem yazdıklarına çok güveniyor hem de bir yapımcı arıyor.

DEMET AKBAĞ

Yılmaz Erdoğan’dan tam not aldı

Ka­dın se­na­rist­le­rin az ol­du­ğu­nu be­lir­ten De­met Ak­ba­ğ’­ın, yıl­lar­dır yaz­ma­mak için­de uk­de ola­rak kal­mış. Bu nedenle ken­di­ni sık sık eleş­ti­ren Ak­bağ, geç­ti­ği­miz yaz se­nar­yo için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Yaz­dık­la­rı­nı Yıl­maz Er­do­ğa­n’­la pay­la­şan Ak­bağ, ya­kın dos­tun­dan olum­lu tep­ki­ler alın­ca ken­di fil­mi için ha­re­ke­te geç­ti.

SONGÜL ÖDEN

Sandıktaki hikayeler

Be­yaz­per­de ka­dın hi­kâye­le­ri­nin ge­ri plan­da kal­dı­ğı­nı dü­şü­nen Son­gül Öden, dost­la­rı­nın da bas­kı­sıy­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Yıl­lar ön­ce ya­zıp da san­dık­ta sak­la­dı­ğı hi­ka­ye­le­ri gü­ven­di­ği isim­ler­le pay­la­şan Öden, öv­gü­ler alın­ca da­ha ce­sur adım­lar at­ma­ya ka­rar ver­di.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu