FADİK SEVİN ATASOY’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre önü­müz­de­ki gün­ler­de Av­ru­pa tur­ne­si­ne çık­ma­ya ha­zır­la­nan ün­lü oyun­cu, “A­ma­cım Med­dah sa­na­tı­nı bir ka­dın ola­rak dün­ya­ya du­yur­mak. Bu bay­ra­ğı ta­şı­mak gu­rur ve­ri­ci­” de­di.

200 BİN HAREKETİ VAR

Her da­im fit gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ken Ata­soy, Ko­re­li­le­r’­in ata­la­rın­dan kal­ma bir dö­vüş spo­ru olan San Do ya­pa­rak form­da kal­dı­ğı­nı söy­le­di.

Oyun­cu, “Bu spo­run 200 bi­ni aş­kın ha­re­ke­ti va­r” de­di.Ay­rı­ca, her sa­bah kah­ve­si­nin içi­ne Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı ko­yup iç­ti­ği­ni be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Bu yön­te­mi Ame­ri­ka­’da keş­fet­tim. Ol­duk­ça tok tu­tu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.