TUVANA TÜRKAY: ‘ANNESİNİN KUZUSUYUM…’

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre Tu­va­na Tür­kay, bu ya­zı ta­til yap­mak ye­ri­ne set­ler­de ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Üç ay­rı pro­je­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tür­kay, “Ça­lış­mak­tan hiç­bir za­man şi­ka­yet et­mem. Bu yaz bir di­zi, si­ne­ma fil­mi ve ki­tap ça­lış­mam va­r” de­di.  

DANS DERS­İ ALI­YOR

Kah­pe Bi­zans 2 fil­min­de Tol­ga­han Sa­yış­man ile ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­ği­ni be­lir­ten Tür­kay, “Na­car­la­rın pren­se­si Ay­çö­rek ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ra­ca­ğım. Ro­lüm için dans ders­le­ri al­ma­ya baş­la­dım. Oku­ma ve kos­tüm pro­va­la­rı­na baş­la­dık. Ay­rı­ca dö­ne­me ait  bil­gi­ top­lu­yo­ru­m” diye konuştu. 

ATOM KARINCA GİBİ

Aynı zamanda bir di­zi an­laş­ma­sı yaptığını da söyleyen oyun­cu, “Tüm bun­la­rın ya­nın­da bir de ki­tap ya­zı­yo­rum. Kah­pe Bi­zan­s’­ın çe­kim­le­ri Bul­ga­ris­ta­n’­da ola­cak. An­la­ya­ca­ğı­nız bu yaz atom ka­rın­ca gi­bi İs­tan­bul-Bul­ga­ris­tan ara­sın­da me­kik do­ku­ya­ca­ğı­m” de­di.

HÂLÂ ANNEMiN KUZUSUYUM

Şöhretin hayatında bir değişime yol açmadığını belirten güzel oyuncu; “Şöhretten korkmuyorum ve değişmiyorum. Ne kadar yol aldığımız önemli elbet ama ne kadar hazmettiğimiz kadar değil. Hâlâ annesinin kuzusu Tuvana’yım” dedi.