TUVANA TÜRKAY: ‘ANNESİNİN KUZUSUYUM…’

0

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre Tu­va­na Tür­kay, bu ya­zı ta­til yap­mak ye­ri­ne set­ler­de ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Üç ay­rı pro­je­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tür­kay, “Ça­lış­mak­tan hiç­bir za­man şi­ka­yet et­mem. Bu yaz bir di­zi, si­ne­ma fil­mi ve ki­tap ça­lış­mam va­r” de­di.  

DANS DERS­İ ALI­YOR

Kah­pe Bi­zans 2 fil­min­de Tol­ga­han Sa­yış­man ile ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­ği­ni be­lir­ten Tür­kay, “Na­car­la­rın pren­se­si Ay­çö­rek ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ra­ca­ğım. Ro­lüm için dans ders­le­ri al­ma­ya baş­la­dım. Oku­ma ve kos­tüm pro­va­la­rı­na baş­la­dık. Ay­rı­ca dö­ne­me ait  bil­gi­ top­lu­yo­ru­m” diye konuştu. 

ATOM KARINCA GİBİ

Aynı zamanda bir di­zi an­laş­ma­sı yaptığını da söyleyen oyun­cu, “Tüm bun­la­rın ya­nın­da bir de ki­tap ya­zı­yo­rum. Kah­pe Bi­zan­s’­ın çe­kim­le­ri Bul­ga­ris­ta­n’­da ola­cak. An­la­ya­ca­ğı­nız bu yaz atom ka­rın­ca gi­bi İs­tan­bul-Bul­ga­ris­tan ara­sın­da me­kik do­ku­ya­ca­ğı­m” de­di.

HÂLÂ ANNEMiN KUZUSUYUM

Şöhretin hayatında bir değişime yol açmadığını belirten güzel oyuncu; “Şöhretten korkmuyorum ve değişmiyorum. Ne kadar yol aldığımız önemli elbet ama ne kadar hazmettiğimiz kadar değil. Hâlâ annesinin kuzusu Tuvana’yım” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here