DEMET VE HANDE KOMŞU OLDU!..

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre ne­re­dey­se gün aşı­rı bir­bir­le­ri­ne laf ata­rak ağız da­la­şı­na gi­ren Han­de Ye­ner ile De­met Aka­lın ay­nı si­te­nin sa­ki­ni ol­du.

Ye­ner, Aka­lı­n’­ın otur­du­ğu Acar­ken­t’­ten re­zi­dans dai­re ala­rak eze­li ra­ki­bi­ne kom­şu ol­du. 2016’da da­ire­si­ne ta­şı­na­cak olan ün­lü şar­kı­cı, ye­ni evi için 700 bin do­lar öde­di. 

YENİ EVİM UĞUR GETİRECEK

Ci­han­gi­r’­den Bey­ko­z’­a ge­çe­cek olan Ye­ner, “Halk ara­sın­da ‘Ev al­ma kom­şu al’ di­ye bir de­yi­mi­miz var. Be­nim kom­şu­la­rım da bir­bi­rin­den de­ğer­li ai­le­ler ol­du. Ye­ni evi­min ba­na uğur ge­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ru­m” de­di.

DEMET’İ EĞLENDİRECEK!

Önü­müz­de­ki gün­ler­de ta­şı­na­ca­ğı si­te­nin ‘ya­za mer­ha­ba­’ par­ti­sin­de sah­ne ala­cak olan Ye­ner, bu sa­ye­de Ben­gü­’den Mu­rat Bo­z’­a, Ke­nan Do­ğu­lu­’dan Mu­rat Dal­kı­lı­ç’­a ka­dar birçok ün­lü kom­şu­suy­la da ta­nış­mış ola­cak. An­cak şim­di­den en çok me­rak edi­len ko­nu, De­met Aka­lı­n’­ın Ye­ne­r’­i din­le­me­ye ge­lip gel­me­ye­ce­ği ol­du.