SANDAL ÇİFTİ MERAK EDİLEN SIRRI AÇIKLADI!

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre Mus­ta­fa San­da­l’­la 7 yıl­dır mut­lu bir ev­li­lik ya­şa­yan ve 3. kez an­ne ol­mak is­te­yen Emi­na San­dal, ev­li­li­ğin­de­ki ener­ji­yi ko­ru­ma­sı­nın yol­la­rı­nı şöy­le an­lat­tı: “An­ne ba­ba olun­ca ön­ce­lik­le­ri­niz de­ği­şi­yor.

An­cak ko­cam da önem­li. Mus­ta­fa ile ço­cuk gi­bi­yiz. Her ak­şam di­zi iz­le­riz. Bir­bi­ri­mi­ze kız­dı­ğı­mız za­man­lar ise he­men ko­nu­şup, ba­rı­şı­rız. Ya­ra­yı açık bı­rak­ma­yız. Bit­miş prob­lem­le­ri sü­rek­li gün­de­me ge­tir­me­yiz. Kar­şı­lık­lı özür di­le­riz.” Mus­ta­fa San­dal ise oğul­la­rı Ya­man ve Ya­vu­z’­un bir­bir­le­rin­den zıt ka­rak­ter­ler­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bİ­Rİ SPOR­TİF Dİ­ĞE­Rİ AKA­DE­MİK

7 ya­şın­da­ki oğ­lu Ya­ma­n’­ın ken­di sport­men ki­şi­li­ği­ni al­dı­ğı­nı be­lir­ten San­dal,  “Ya­ma­n’­ın bü­tün ha­ya­tı spor. Oku­lun yüz­me, te­nis ve bas­ket ta­kı­mı is­ti­yor. Spo­ru çok se­vi­yor. Çok ak­tif bir ço­cu­k” de­di. 3.5 ya­şın­da­ki Ya­vu­z’­u ise aka­de­mik ola­rak ta­nım­la­dı. “3 ya­şın­da oku­ma­yı  öğ­ren­di. Aka­de­mik bir ço­cuk” di­ye ko­nuş­tu.