HER ROLÜN AKTÖRÜ ERKAN PETEKKAYA

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre ün­lü oyun­cu Er­kan Pe­tek­ka­ya, oyun­cu­lu­ğu ve bu­gü­ne ka­dar can­lan­dır­dı­ğı ka­rak­ter­ler­le il­gi­li sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı. Ali Kap­tan ro­lüy­le şöh­re­tin­de zir­ve ya­pan Pe­tek­ka­ya, şu sı­ra­lar Pa­ram­par­ça’da Tür­ki­ye­’nin en zen­gin iş adam­la­rın­dan bi­ri­ni can­lan­dı­rı­yor. Oy­na­dı­ğı rol­le­rin üze­ri­ne ya­pı­şa­ca­ğın­dan kork­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen sanatçı, “Ça­lı­şır­san her ro­lü oy­nar­sın, bu­gü­ne ka­dar hiç­bir rol üs­tü­me ya­pış­ma­dı. Ama tem­bel­lik ya­par­san o rol üze­ri­ne ya­pı­şır. Fu­ka­ra­yı da oy­na­rım, sos­ye­tik de olu­ru­m” de­di.

‘Ye­ni Dün­ya­’ fil­min­de bir ba­ca­ğı tra­fik ka­za­sın­da sa­kat­lan­mış ba­ba ro­lü­nü oy­na­yan oyuncu, ro­lü­ne dün­ya­ca star­la­rın yön­te­miy­le ha­zır­lan­dı.

‘AYAĞIM MOSMOR KALDI’

Çe­kim­ler baş­la­ma­dan ön­ce bir ay bo­yun­ca ba­ca­ğı­na ta­kı­lı apa­rat­la do­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Pe­tek­ka­ya, “Bir apa­rat kul­la­nır­ken alış­mak ge­re­ki­yor. Hiç­bir za­man ba­ca­ğı­mı bük­me­dim. Bu­na çok dik­kat et­tim. Aya­ğım mos­mor kal­dı. Onun­la ya­şa­dım. Çok zor bir şey, onun­la bir ha­yat ge­çir­me­k” di­ye ko­nuş­tu.