BÜYÜK REKABETTE SON GELİŞME!..

Takip Et:

Bugün’den Gülden Avuç’un haberine göre Güney Amerika’nın yeni kraliçesi Nurgül Yeşilçay oldu. Rol aldığı dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Yeşilçay, Şili, Peru, Arjantin ve Brezilyalı televizyoncuların kıskacında.

Nur­gül Ye­şil­çay, ‘Bin­bir Ge­ce­’ di­zi­siy­le Or­ta­do­ğu ve Arap ül­ke­le­rin­de­ki şöh­re­ti­ni Şi­li ve Bre­zil­ya gi­bi Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ta­şı­yan Ber­gü­zar Ko­re­l’­in tah­tı­nı sal­la­dı.

Pa­ram­par­ça ad­lı di­ziy­le dün­ya­nın dört bir ya­nın­da bü­yük il­gi gö­ren Ye­şil­çay, Şi­li, Ar­jan­tin, Pe­ru ve Bre­zil­ya­’nın ye­ni göz­de­si ol­du.

6 GÜN ÇALIŞIYOR

Özel­lik­le Şi­li ve Ar­jan­tin ga­ze­te­le­rin­den ve te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­dan çok sa­yı­da rö­por­taj ta­le­bi alan ün­lü oyun­cu, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su ne­de­niy­le he­nüz ta­lep­le­re ya­nıt ve­re­me­di.

Haf­ta­nın 6 gü­nü ge­ce-gün­düz ça­lış­tı­ğı için spo­ru bı­rak­mak zo­run­da kal­an ünlü oyuncu, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su sayesinde for­mu­nu ko­ru­yor. 

3 AY TA­TİL YA­PA­CAK

Ye­şil­çay, yaz ay­la­rı için bir­çok si­ne­ma fil­mi tek­li­fi al­ma­sı­na rağ­men, di­zi çe­kim­le­ri bi­ter bit­mez oğ­lu Os­man Ne­jat ile bir­lik­te ta­ti­le çı­ka­cak. Ün­lü oyun­cu ha­zi­ran­dan ey­lül ayı­na ka­dar 3 ay din­le­ne­cek.