BÜYÜK REKABETTE SON GELİŞME!..

Bugün’den Gülden Avuç’un haberine göre Güney Amerika’nın yeni kraliçesi Nurgül Yeşilçay oldu. Rol aldığı dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Yeşilçay, Şili, Peru, Arjantin ve Brezilyalı televizyoncuların kıskacında.

Nur­gül Ye­şil­çay, ‘Bin­bir Ge­ce­’ di­zi­siy­le Or­ta­do­ğu ve Arap ül­ke­le­rin­de­ki şöh­re­ti­ni Şi­li ve Bre­zil­ya gi­bi Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ta­şı­yan Ber­gü­zar Ko­re­l’­in tah­tı­nı sal­la­dı.

Pa­ram­par­ça ad­lı di­ziy­le dün­ya­nın dört bir ya­nın­da bü­yük il­gi gö­ren Ye­şil­çay, Şi­li, Ar­jan­tin, Pe­ru ve Bre­zil­ya­’nın ye­ni göz­de­si ol­du.

6 GÜN ÇALIŞIYOR

Özel­lik­le Şi­li ve Ar­jan­tin ga­ze­te­le­rin­den ve te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­dan çok sa­yı­da rö­por­taj ta­le­bi alan ün­lü oyun­cu, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su ne­de­niy­le he­nüz ta­lep­le­re ya­nıt ve­re­me­di.

Haf­ta­nın 6 gü­nü ge­ce-gün­düz ça­lış­tı­ğı için spo­ru bı­rak­mak zo­run­da kal­an ünlü oyuncu, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su sayesinde for­mu­nu ko­ru­yor. 

3 AY TA­TİL YA­PA­CAK

Ye­şil­çay, yaz ay­la­rı için bir­çok si­ne­ma fil­mi tek­li­fi al­ma­sı­na rağ­men, di­zi çe­kim­le­ri bi­ter bit­mez oğ­lu Os­man Ne­jat ile bir­lik­te ta­ti­le çı­ka­cak. Ün­lü oyun­cu ha­zi­ran­dan ey­lül ayı­na ka­dar 3 ay din­le­ne­cek.