NESLİHAN ATAGÜL’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre son gün­ler­de ‘Sen­den Ba­na Ka­la­n’ ad­lı si­ne­ma fil­miy­le gün­dem­de olan Nes­li­han Ata­gül, her­ke­sin im­ren­di­ği for­muy­la da dik­kat çe­ki­yor.

Ya­kın­da ek­ran­la­rın ün­lü jö­nü Bu­rak Öz­çi­vit ile ye­ni bir pro­je için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Ata­gül, sı­fır be­de­ne yak­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

YEMEK YERKEN GÖZÜM DÖNÜYOR

Ba­şa­rı­lı oyun­cu, “As­lın­da öy­le böy­le de­ğil anor­mal bir şe­kil­de ye­mek yi­yo­rum. Ye­mek yer­ken gö­züm dö­nü­yor. Bir otu­ruş­ta bir bü­yük piz­za­yı tek ba­şı­ma yi­yo­rum ama ki­lo al­mı­yo­rum. Bel­ki çok ya­vaş ve sin­di­re­rek ye­mek ye­mem kilo aldırmıyor ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

TÜRKİYE’DE GÜZELLİK KAPI AÇIYOR

Güzelliğin oyunculukta avantaj olduğunu belirten Atagül, “Bu inkar edilemez, Türkiye’de güzellik veya yakışıklılık bir kapı açıyor. Ancak önemli olan rolü güzel çıkarmaktır. Gerektiğinde çirkin de olabilmektir. Benim tek hedefim iyi bir oyuncu olmak” dedi.