EBRU AKEL: ‘ANNELİK BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ’

Bugün’de yer alan habere göre ün­lü su­nu­cu ve oyun­cu Eb­ru Akel ön­ce­ki gün mo­da­cı Tu­va­na Bü­yük­çı­na­r’­ın de­fi­le­si­ni iz­le­di. Bir sü­re­dir di­zi pro­je­le­rin­de yer al­ma­yan Akel, ço­cu­ğuy­la gü­zel va­kit ge­çir­di­ği­ni söy­le­di.

An­ne­li­ğin ta­rif edi­le­me­ye­cek bir duy­gu ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü su­nu­cu, “Ev­len­me­den ön­ce­ki Eb­ru Akel’le şim­di­ki Eb­ru Akel ara­sın­da dün­ya­lar ka­dar fark va­r” de­di. 

İŞİMİ SEVİYORUM

Ya­kın­da gü­zel bir pro­jey­le ye­ni­den ek­ran­la­ra dö­ne­ce­ği­ni de di­le ge­ti­ren Akel, “Hiçbir za­man mes­le­ği­mi bı­rak­mam söz ko­nu­su de­ğil. İşi­mi se­vi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.