ASLIHAN GÜNER’İ SARSAN KARŞILAŞMA!

Takip Et:

Bugün’den Gülden Avuç’un haberine göre “Selam-Bahara Yolculuk” filminde canlandırdığı ‘Sevgi’ karakteriyle gerçek hayatta tanışan Aslıhan Güner, duygularını paylaştı. Güner, “Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Tüm gerçekliği yüzüme vurdu” dedi.

İlk kez ya­şa­yan bi­ri­nin ka­ğıt üze­rin­de­ki ha­li­ne can ver­di­ği­ni be­lirten Gü­ner şöy­le ko­nuş­tu:

ÇOK ET­Kİ­LEN­DİM

“Can­lan­dır­dı­ğım ka­rak­te­ri ya­ni ger­çek ‘Sev­gi­’yi ma­ale­sef hiç gör­me­miş­tim. Ger­çek­ten film­de­ki gi­bi eşi­ni ve oğ­lu­nu kay­bet­miş acı­lı bir ka­dın. Onu öy­le kar­şım­da gö­rün­ce bir an­da her şe­yin ger­çek­li­ği yü­zü­me vur­du. İna­nıl­maz et­ki­len­dim ve çok duy­gu­lan­dım.

Sohbet sırasında   film­de yan­sıt­tık­la­rı­mızın ta­ma­men ger­çek olduğunu öğrendim.  Ken­di­si de iz­ler­ken çok et­ki­le­nip ağ­la­mış. Bil­me­den onun duy­gu­la­rı­nı doğ­ru yan­sıt­tı­ğım için bir oyun­cu ola­rak mut­lu­yum ama Sev­gi Ha­nım için üzül­düm.”

BÜYÜK BAŞARI

“Selam-Bahara Yolculuk” 2 haftada 1 milyon izleyici sayısına ulaştı.