GENÇ OYUNCU SIRLARINI AÇIKLADI

0

Bugün’de yer alan habere göre genç oyun­cu Sev­tap Al­tun, gü­nü­müz dün­ya­sın­da za­man za­man her­kes gi­bi den­ge­si­ni kay­bet­ti­ği­ni an­cak bu gi­bi du­rum­lar­da kla­sik mü­zik din­le­ye­rek kendsine geldiğini söy­le­di.

Takı tasarlıyor

Al­tun, “K­la­sik mü­zik be­ni stres­ten arın­dı­rı­yor. Her­ke­se de tav­si­ye ede­ri­m” de­di. Boş za­man­la­rın­da bir ar­ka­da­şı­nın atöl­ye­si­ne gi­dip ta­kı ta­sar­la­dı­ğı­nı da an­la­tan oyun­cu, “Bir şey­ler üret­mek be­ni çok ra­hat­la­tı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

Mutfağımdan nane, limon ve maydanozu eksik etmem

Sağ­lık­lı ve form­da kal­mak için bes­len­me dü­ze­ni ile spor yap­ma­ya dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten Sev­tap Al­tun, “Mut­fa­ğım­dan ke­sin­lik­le na­ne, li­mon ve may­da­no­zu ek­sik et­mem. Mey­ve çay­la­rı­nın her tür­lü­sü­nü tü­ke­ti­rim. Bu sa­ye­de pek has­ta ol­ma­m” de­di. Genç oyun­cu, haf­ta­nın üç gü­nü de pi­la­tes yap­tı­ğı­nı ak­tar­dı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here