BUR­CU ES­MER­SOY: ‘MODA BENİ TAKİP ETSİN’

Bugün’de yer alan habere göre ‘Mo­da­yı ta­kip edi­yor mu­su­nu­z?’ so­ru­su­na şa­şır­tan bir ce­vap ve­ren ün­lü su­nu­cu Bur­cu Es­mer­soy, “Ne ta­kip ede­ce­ğim, mo­da be­ni ta­kip et­si­n” de­di. Ar­dın­dan da “Şim­di bom­ba açık­la­ma di­ye yaz­ma­yın şa­ka yap­tı­m” di­ye ek­le­di. 

Rö­por­taj sı­ra­sın­da kü­pe­si­ni dü­şü­ren Es­mer­soy, da­ki­ka­lar­ca mü­cev­he­ri­ni ara­dı. Ara­ma­ya ga­ze­te­ci­ler de ka­tı­lıp kü­pe bu­lun­ca ra­hat bir ne­fes al­dı.