NURGÜL YEŞİLÇAY: “İLK AŞ­KI­MA GE­Rİ DÖN­DÜM”

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre Erkan Pe­tek­ka­ya ile baş­rol­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı Pa­ram­par­ça di­zi­sine 52. bö­lü­mün­de vu­ru­la­rak ve­da eden Nur­gül Ye­şil­çay, ilk kez ko­nuş­tu.

Ya­zın bir si­ne­ma fil­mi pro­je­si ol­du­ğu­nun müj­de­si­ni ve­ren Ye­şil­çay, “Dı­şa­rı­dan de­li­lik gi­bi gö­rü­ne­bi­lir ama ben ya­pa­ma­dım. Be­nim an­la­yı­şı­mın dı­şın­da alı­şık ol­ma­dı­ğım bir or­tam var­dı. İlk de­fa bir di­zi­yi ya­rı­da bı­rak­tım bun­dan son­ra da bı­ra­ka­ca­ğı­mı dü­şün­mü­yo­rum” dedi.

Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­dan son­ra res­me yö­ne­len Ye­şil­çay, “O ka­dar alış­mı­şım ki ça­lış­ma­ya ra­hat­la­ma­nın na­sıl ol­du­ğu­nu unut­mu­şum. İlk aş­kı­ma ge­ri dön­düm. Res­me yi­ne baş­la­dım. İl­ko­kul­dan be­ri re­sim ya­pı­yor­dum. Son­ra oyun­cu­luk oku­dum ve oyun­cu­luk üze­ri­ne ça­lış­tım. Oğ­lum  Ne­jat’ın do­ğu­mun­dan ön­ce res­mi bı­rak­tım ve 12 yıl­dır hiç yap­mı­yor­dum. İçim çok çe­ki­yor­du. Bir hey­kel­tı­raş ar­ka­da­şım­la bir­lik­te atöl­ye kur­duk. Her sa­bah dük­kâ­nı­mı­zı açı­yo­ruz. Bir ser­gi ça­lış­ma­mız va­r” di­ye ko­nuş­tu.