AJDA PEKKAN VE SEZEN AKSU’NUN HAYATLARI KİTAP OLUYOR

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre pop mü­zi­ğin Mi­nik Ser­çe’si Se­zen Ak­su ile Sü­pers­tar’ı Aj­da Pek­kan, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­la­rı­na bi­raz ara ve­rip bu kez ki­tap yaz­mak için ha­re­ke­te geç­ti.

Ho­bi­le­ri­ne yö­ne­len iki sa­nat­çı, uzun sü­re­dir dü­şün­dük­le­ri ki­ta­bı çı­kart­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Pek­kan ve Ak­su, 2016’da ha­yat­la­rı­nı ka­le­me ala­rak hay­ran­la­rı­na bü­yük bir sür­priz yap­mak is­ti­yor.

Ka­dın­la­ra bir yol gös­te­ri­ci ol­mak ama­cıy­la yaz­ma­ya baş­la­yan iki ün­lü, sa­nat dün­ya­sın­da ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­ra kar­şı na­sıl gö­ğüs ger­dik­le­ri­ni an­la­ta­rak tec­rü­be­le­ri­ni genç ne­sil­le de pay­la­şa­cak. 

Ki­tap ya­zar­ken Ak­su’nun tek en­di­şe­si ba­ba­sı Sa­mi Yıl­dı­rım’ı in­cit­mek olur­ken, Pek­kan’da za­man­sız­lık­tan bi­raz şi­ka­yet­çi­…

Yeni albüm  için  hazırlık

Yeni albüm hazırlıklarını sürdüren Süperstar, 2016’ya damgasını vuracak gibi görünüyor. Sezen Aksu ise konser çalışmalarına ara verecek.