RUSSELL CROWE SİDNEY’DE UÇAĞA ALINMADI!

Bugün’de yer alan habere göre Cro­we­’un ço­cuk­la­rı­nın yan­la­rın­da elek­trik­li kay­kay­la­rı­nı ge­tir­me­le­ri prob­lem ol­du. Ün­lü yıl­dı­za ulus ge­ne­lin­de ye­ni de­ği­şen gü­ven­lik ku­ral­la­rı ne­de­niy­le ço­cuk­la­rın kay­kay­lar­la bir­lik­te uça­ğa alı­na­ma­ya­ca­ğı söy­len­di. 

Kay­kay­la­rın yan­gı­na se­bep ola­bi­le­ce­ği söy­le­nen Cro­we, ha­va­yol­la­rı şir­ke­ti­ne olan öf­ke­si­ni Twit­ter he­sa­bı­na yan­sıt­tı.

Cro­we, “E­lek­trik­li kay­kay­lar ne­de­niy­le uça­ğa alın­ma­dık. Bu bi­ze ne­den re­zer­vas­yon yap­tı­rır­ken söy­len­me­di de ha­va­li­ma­nın­da söy­len­di. Si­zin göre­vi­niz bu de­ğil mi? Bu ger­çek­ten çok gü­lünç. Bir da­ha as­la Vir­gin Aus­tra­li­a’­yı kul­lan­ma­ya­ca­ğı­m” yaz­dı.

Uçağa binemedi

Ünlü yıldız Crowe, oğulları Charles (12) ve Tennyson’ın (10) elektirikli kaykayı yüzünden seyahatini ertelemek zorunda kaldı.