Magazin

NURSEL KÖSE 2016’YA DAMGA VURACAK!..

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre uzun yıl­lar Al­man­ya’da ya­şa­yan Nur­sel Kö­se, Pa­ram­par­ça di­zi­sin­de­ki Ke­ri­man ro­lüy­le 40 ya­şın­da şöh­re­ti ya­ka­la­dı.

Al­tın Por­ta­kal ödül­lü gü­zel oyun­cu­nun oy­na­dı­ğı film­ler 2016’da art ar­da viz­yo­na gi­re­cek. Ocak, Şu­bat ve Mart ay­la­rın­da film­le­ri­nin viz­yo­na gi­re­cek ol­ma­sı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­yan Kö­se, ay­rı­ca Si­nan Çe­ti­n’­in ye­ni fil­min­de oy­na­ya­cak.

Er­han Gü­ler­yüz’ün se­na­rist­li­ği­ni ve yönet­men­li­ği­ni üst­len­di­ği “İ­çim­de Akan Ne­hi­r” ve Ömer Fa­ruk So­ra­k’­ın “Kaç­ma Bi­ra­de­r” film­le­rin­de oy­na­yan Kö­se, üçün­cü fil­mi hak­kın­da ise ser ve­rip sır ver­me­di.

Pa­ram­par­ça­’da se­nar­yo ge­re­ği tak­si şo­fö­rü olan Kö­se, bu rol­den son­ra ka­dın tak­si­ci­le­rin tra­fik­te ar­ta­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “İn­san­lar ken­di­ni di­zi­ye çok kap­tı­rı­yor. Da­ha ön­ce­ki bö­lüm­ler­de ger­çek­ten hap­se gir­di­ği­mi dü­şü­nüp iç ça­ma­şı­rı, mek­tup gön­de­ren­ler olu­yor­du. Ba­na baş­lar­da kı­zı­yor­lar­dı ama şim­di çok se­vi­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

10 yıllık büyük aşk

Müzisyen Ul­rich Mer­tin’le bir iliş­ki ya­şa­yan ün­lü oyun­cu, bir­lik­te­lik­le­ri­nin Mart’ta 10. yı­lı­nı dol­du­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu